Ugrás a fő tartalomra

7400 Kaposvár, Fő utca 65.


+36 (70) 400 2554

Széchenyi 2020

Ösztöndíjak


Általános tekintetben

A 2020. január 1-től hatályos új szakképzési törvény (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, a továbbiakban: Szkt.), és annak végrehajtási rendelete (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, a továbbiakban: Szkr.) a tanulók számára nem csak a képzés szerkezetében, tartalmában és intézményrendszerében, de a tanulói juttatások és ösztöndíjrendszer tekintetében is jelentős változásokat hozott.

Ezek a juttatások első alkalommal a 2020/2021-es tanévtől tanulmányaikat megkezdő tanulókra vonatkoznak, azt követően pedig felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre (Szkt. 125. § (2) bekezdés).

Juttatásokkal kapcsolatos információk:

„Szkt. 59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]

„(1) A tanuló - a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint - ahhoz a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt

 • a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
 • aa) - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - ösztöndíjra és
 • ab) egyszeri pályakezdési juttatásra,
 • b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult.”

Az ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege.” (Szkr. 170. §)

 • „(1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege:
 1. a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka,
 2. b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 3. ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
 4. bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
 5. bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 6. bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege

 1. az Szkt. 19. § (4) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti előkészítő évfolyam esetében az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka,
 2. az Szkt. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előkészítő évfolyam esetében az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka.

(3) A tanuló az ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az olyan szakmai oktatásban jogosult, amelyben ingyenesen vesz részt. „Az ösztöndíjra való jogosultság annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napjáig áll fenn, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást vagy a tanuló szakképzési munkaszerződése a duális képzőhely általi azonnali hatályú felmondás alapján szűnik meg, kivéve, ha bíróság a munkaviszonyt a tanuló kérelmére helyreállítja. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is.” (Szkr. 171. §)

Szkr. 53. § (5) A műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíjra jogosult. (az ösztöndíj alapjának tizenhat százalékára)

„(1) Az egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának

 1. a) százharminchárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van,
 2. b) száznyolcvannégy százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van,
 3. c) kettőszáznegyvenhárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van,
 4. d) háromszázkettő százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.” (Szkr. 172. §)

„(1) A rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján elnyerhető támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

 1. a) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
 2. b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel

 1. a) rendelkezik, a támogatás alapjának
 2. aa) tizenhat százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50–3,99 között van,
 3. ab) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 4. ac) harmincnégy százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van,
 5. b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti mértékének a támogatás alapjára vetítve megállapított összege.

(2a) Ha a tanuló az Apáczai ösztöndíjprogram keretében támogatásban részesül, a technikum kilencedik és tizedik évfolyamán a (2) bekezdés szerinti támogatáson felül további támogatásra jogosult, melynek havonkénti mértéke a támogatás alapjának nyolc százaléka.

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

(5) A támogatásra a tanuló az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a (2) bekezdésben meghatározott mértékben jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.” (Szkr. 173. §)

 • „Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a szakképzés információs rendszerében rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.” (Szkr. 174. § (1) bek.)
 • „(2) Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül kell átutalni.” (Szkr. 174. § (2) bek.)
 • A rendvédelmi szakképző intézmény tanulója a szakképzési ösztöndíj mellett külön rendvédelmi ösztöndíjra, a honvéd kadét szakképzésben részt vevő vagy honvédségi szakképző intézményben tanuló honvéd kadét ösztöndíjra is jogosult az Szkr. 176-177. §-ban, illetve 177/A. §-ban foglalt feltételek szerint.

A fenti juttatásokra való jogosultság feltételeiről és a juttatások adott tanévi mértékéről részletes információ itt olvasható.

Azon tanulókra, akik 2020. szeptember 1-től 10. vagy annál magasabb évfolyamra járnak (2020. május 31-ét megelőzően létesítettek tanulói jogviszonyt), a korábban hatályos jogszabályok vonatkoznak többek között a tanuló juttatások tekintetében is (Szkr. 125. § (3) bekezdés).

Fentiek értelmében tehát továbbra is jogosultak lehetnek Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra az Szkr. rendelkezéseit figyelembe véve. Erről részletesebb tájékoztató a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján olvasható, illetve az érintett tanulók iskolájukban kapnak tájékoztatást.

Ösztöndíjak

Ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult - az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig .

Kizáró ok:

 • A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló.
 • Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az ösztöndíj alapja a alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, amely a 2022-es költségvetésben 1.200.000 Ft/fő/év, az egyhavi része pedig 100.000 Ft/fő/hó.

Az ösztöndíj mértéke:
Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 8%-a (2022-ben 8.000 Ft/hó).
Szakképző iskolai ágazati alapoktatásban (9. osztály) az ösztöndíj alapjának 16%-a (2022-ben 16.000 Ft/hó).

Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló, tehát nem cégnél van foglalkoztatva munkaszerződéssel, hanem a szakképző intézményben marad, a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:

osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 8 %-a (2022-ben 8.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a (2022-ben 25.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 42 %-a (2022-ben 42.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 59 %-a (2022-ben 59.000 Ft/hó).

Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 16 %-a, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 8 %-a.

Egyszeri pályakezdési juttatás:

Az első szakma megszerzését követően az alábbi mértékű egyszeri juttatást kapják a tanulók, melynek mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 133 % (2022-ben 133.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 184 % (2022-ben 184.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 243 % (2022-ben 243.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 302% (2022-ben 302.000 Ft).

Szakirányú oktatásban szakképzési ösztöndíj annak a tanulónak jár, aki valamilyen okból nem vesz részt duális képzésben.
A duális képzésben résztvevőket a szakképzési munkaszerződésben meghatározott összegű munkabér illeti meg.

Apáczai Ösztöndíj

A szakképzési rendszer megerősítése során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővült a 2020/2022-es tanév második felétől. A technikumokban és szakképző iskolában a most futó tanév második felétől nagyobb összegű juttatásban is részesülhet mintegy kétezer diák. A havi 16-34 ezer forintos Apáczai ösztöndíjakra a hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredményű kilencedikesek és tizedikesek pályázhatnak. A program az anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára, 3 milliárd forint forrásból. 

A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Az Apáczai ösztöndíjprogramban a szakképző iskolák és technikumok nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, 9. és 10. évfolyamosai kaphatnak külön támogatást. A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakulhat.

A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtható támogatás a 2021/2022. tanév II. félévétől igényelhető.

A pályázók köre
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. {II. 7.) Kormányrendelet alapján, és az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben GINOP-6.2.9-VEKOP-20″ Felhívás, valamint a jelen kiírásban foglaltak szerinti pályázat útján támogatás nyújtható, ha a tanuló az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 1. az első szakma megszerzésével összefüggésben, szakképző iskola vagy technikum 9. vagy 10. évfolyamán folyó nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkezik;
 2. a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga eléri a 3,50-ot;
 3. a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A Pályázó képzését biztosító Intézmény a pályázat benyújtására jogosult tanuló nevére szóló Mentori támogató nyilatkozatot állít ki. A Nyilatkozat a benyújtásra kerülő pályázati dokumentáció része, a Pályázónak mellékletként csatolnia szükséges. A Nyilatkozat igazolja, hogy az Intézmény tehetséggondozó mentori támogatást biztosít a tanuló számára.

A pályázat benyújtásának helye és módja
Az Apáczai ösztöndíjprogram támogatására a Pályázónak a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (a továbbiakban: KRÉTA) van lehetősége pályázatot benyújtani. A KRÉTA a felhasználói fiókkal már rendelkező – tanulói jogviszonya alapján a pályázat benyújtására jogosult – tanulónak automatikus üzenetet küld a pályázati lehetőségről, a pályázat benyújtásának módjáról és helyéről, ahol kitöltési útmutató segíti a pályázási folyamatot.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • a Pályázóra vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelel,
 • a pályázói felületen megjelenő Nyilatkozatokat, Adatvédelmi Tájékoztatót és Pályázati Szabályzatot megismerte és elfogadja,
 • a jogosultságot igazoló dokumentum mellékleteket elbírálásra alkalmas minőségben csatolja, a Határozaton szereplő kérelmező személy Hozzájáruló Nyilatkozatával rendelkezik, amely kiskorú pályázó esetén a pályázat benyújtásához való támogató hozzájárulás is egyben.

Csak hiánytalanul kitöltött, valamint a jogosultságot igazoló kötelező mellékletekkel ellátott pályázat fogadható be.
A Pályázó kötelezettsége az Apáczai ösztöndíjprogram ügyfélszolgálatának ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu hivatalos e-mail címén haladéktalanul bejelenteni a pályázat benyújtását követő, a pályázatban rögzített adatait érintő bármely változást, különös tekintettel az iskolaváltásra.
Másik szakképző intézménybe történő átiratkozási eljárás a tanulói jogviszony megszűnésével és új tanulói jogviszony keletkezésével jár. Az új tanulói jogviszonyra vonatkozó változásbejelentés elmulasztása a pályázat érvénytelenné válását, illetve a támogatásra való jogosultság elveszítését eredményezheti. A részletes pályázati feltételek és dokumentáció a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján érhető el.

Apáczai ösztöndíj

Forrás: NSZFH

 

 

 

 

 

 KIMIKK
Digitális Közösségi AlkotóműhelyFestoKaposvári VizsgaközpontMagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: NSZFHSomogyi Kereskedelmi és IparkamaraVIDEOTON Elektro-PLAST Kft
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Kaposvári Szakképzési Centrum

   7400 Kaposvár, Fő utca 65.

  • Telefon: +36 (70) 400 2554

   E-mail: info@kszc.hu

   OM azonosító: 203027

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001287/2015


  2024Kaposvári Szakképzési Centrum